ภาระโรคและการบาดเจ็บของประชาชนไทย
ปี พ.ศ. 2547
 
 
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รายงานผลการศึกษาภาระโรคและการบาดเจ็บ [download]
Poster [download]
ผลการศึกษาภาระโรค ปี พ.ศ.2542
Burden of disease and injuries in Thailand: Priority setting for policy
การจัดลำดับปัญหาทางสุขภาพของประชากรไทยในปี 2542 โดยใช้เครื่องชี้วัดภาระโรค
© Copyright, Burden of Diseases, 2009